គ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំ​ (My Happiness Family)

នេះជាគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំ​។

  1. លោកអ្នកមានគុណស្ថិតនៅខាងមុខ
  2. ខ្ញុំជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារ
  3. និងប្អូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រលាញ់ទាំង៤
នេះជារូបថតជាមួយយាយតា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: