ការអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ មិនមែនជាអ្វី ដែលយើងអ្នកនោះទេ គឺយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានធូរក្នុងចិត្ត និងស្ងប់ចិត្ត…!!! ដោយ ពិភព

20130210-063359 ល្ងាច.jpg

Advertisements

Posted on February 10, 2013, in ផ្សេងៗ (Others). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: