សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ​២០១២

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ​២០១២

សូមជូនពរ​ បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់​ មានសុខភាពល្អ និង សំរេចជោគជ័យថ្មីក្នុងឆ្នាំ​២០១២

Advertisements

Posted on December 31, 2011, in ផ្សេងៗ (Others). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: